กรูณาเลือกชื่อของเซิฟเวอร์
ชื่อตัวละคร ยอดคงเหลือ0เติมเงิน
  • 100ทอง
  • 310ทอง
  • 630ทอง
  • 1060ทอง
  • 2120ทอง
  • 4320ทอง
  • 7630ทอง
  • 11000ทอง
เเลกเปลี่ยนทันที